İnşaat

Arsa payı kat karşılığı inşaat projeleri veya kendi arsa gayrimenkullerimiz üzerinde yaptığımız inşaat projeleri için hem arsa sahipleri hem de bizler adına teknik anlamda standartların dünya standartları olarak belirlenmesi, karlılık anlamında ise daima diğer yatırım araçlarının getiri oranları ve enflasyon oranının üzerinde karlılık politikası ile ilham verici değerler yarattık. İnşaat süreçlerinde değer kavramını tanımlarken; elverişli kullanım, proje bazlı maksimum afet direnci, nitelikler çerçevesinde asgari maliyet, mimari dokuya uygunluk, ticari kazanım ve konfor gibi unsurları bütüncül olarak değerlendirdik. Yarattığımız bu ilham verici değerlerin fayda ağını geniş kitlelere yaymak, nitelik ile kazanımı birleştiren çalışma mantalitesini tüm inşaat süreçlerinde genel geçer hale getirmek için hazırız. Değerler iklimine, doğru şehirleşme, dirençli kentleşme ve doğru mali planlamalı işler ile bu başlık altında katkı vermeye hazırız.

GAYRİMENKUL

Şirketlerimizin öz sermayesi ile gayrimenkul yatırımları süreçlerinde, kurumsal veya kişisel yatırımcılarımızın gayrimenkul yatırımları süreçlerinde ve genel olarak sektör paydaşlarının gayrimenkul yatırım karar süreçlerinde faal biçimde piyasa koşullarını doğru saptayarak, emsal fiyatlamalara göre cazip fırsatları tespit ederek, parsel özelinde mevcut ile beraber potansiyel değerlemeleri isabetli biçimde sağlayarak ve yatırım yapılan gayrimenkulun optimum biçimde değerlendirmesini sağlayarak, piyasanın ekonomik koşullarının vadelere göre değişimini doğru hesaplayarak ve parsel özelinde bölgesel çözümlemeler planlayarak bu alanda ilham verici değerler yarattık. Gayrimenkul alanında değer kavramını tanımlarken; vade/ getiri oranının maksimize edilmiş olması, her ekonomik koşulda nakti dönüşüme elverişli olması, risk unsurlarının sıfıra indirgenmiş olması ve diğer yatırım araçlarına oranla kazanım çarpanının daha yüksek olması gibi unsurları göz önünde bulundurarak bütüncül bir kazanım düzlemi yarattık. Yarattığımız bu ilham verici kazanım düzleminin her sermaye tipi, her bölge ve her gayrimenkul tipi için özgünlemeye elverişli olduğunu deneyimledik. Yarattığımız bu ilham verici ve her koşula özgülenebilir gayrimenkul yatırım fayda ağını geniş kitlelere yaymak, doğru değer saptaması ile piyasa değişkenliklerine göre daima artı tarafta kalmak ve yatırımın her sürecinde objektif gerçeklikleri esas kılmak için hazırız. Değerler iklimine, parsel özelinde optimum çözümleri sağlamak, piyasa değişkenlerinin öngörüldüğü gayrimenkul yatırım bilincini var etmek, öngörülmüş potansiyel gayrimenkul yatırım kültürünü kazandırmak, objektif verilerin esas kılındığı değer ölçümleme davranışlarını kazandırmak ve her an nakdi dönüşüme elverişli gayrimenkul yatırımlarına sahip olmak kavramları ile bu başlık altında katkı vermeye hazırız.

SERMAYE

Gayrimenkul ve inşaat sektörlerinde sermayenin miktarına ve türüne bakılmaksızın ilgili sermayenin doğru yönetimi için bazı temel gereksinimler olduğunu tamamladığımız projelerin, yürüttüğümüz süreçlerin ve bu alanda yapmış olduğumuz yatırımların tamamında gözlemledik. Söz konusu alanlarda sermayenin en doğru kullanımı için diğer yatırım araçlarına göre kazanım ve risk rasyosunun değerlendirilmesi, vadelere göre potansiyel saptamasının net yapılabilmesi, piyasanın bugünü ve yarınına dair okuma yapılabilmesi, doyum noktasının belirlenebilmesi ve yeniden nakdi sermayeye dönülmesi süreçlerini doğru yönetebilmek gerekmektedir. Her sermaye tipi için söz konusu doğru yönetimden hareketle yapmış olduğumuz yatırımların daimi olarak diğer piyasa araçlarının ortalamasının üzerinde kazanım çarpanına sahip olduğunu ve vadeler boyunca risk potansiyelinden uzak ilerlediğini deneyimledik. Fiili yatırımlar ile her sermaye tipine göre işletilen bu süreçlere dair elde edilen birikimin geniş kitlelere ve toplum geneline fayda sağlayabileceğine emin olduk. Değerler iklimine, vade/ kazanç getiri oranını maksimize ederek, sermayenin öngörülebilir yönetimini sağlayarak, kazanım çarpanını doyum noktası değişimleri ile azami düzeye taşıyarak ve sermayenin piyasa risklerinden uzak sürekli pozitif alanda konumlanması kültürünü mümkün kılarak bu başlık altında katkı vermeye hazırız.

KENTSEL DÖNÜŞÜM

Kentsel dönüşümün teknik, hukuki ve mali süreçlerinin her aşamasında hem kurum olarak hem de çeşitli uzmanlıklar aracılığıyla yıllar boyunca faal olarak bulunduk. Dönüşüme dair süreçlerde uzmanlıklarca bezenmiş işler yaptıkça nasıl verim alındığını deneyimlediğimiz kadar gereğince yürütülmeyen süreçlere dair de gözlemlerimize bakıldığında pek çok bakımdan mağduriyete dönüştüğünü gözlemledik. Fiilen yürüttüğümüz süreçlerde hukuki anlamda tüm süreçlerin garanti altına alınmasını, teknik anlamda parselin ve bölgenin gereksinimlerini göz önünde bulundurarak dünya standartlarının yakalanmasını ve mali anlamda da biz yüklenici ve malikler için doğru piyasa öngörüleri ile sonuç alınmasını sağlayarak ilham verici bir süreç yönetim geçmişi var ettik. Var ettiğimiz bu ilham verici kentsel dönüşüm yönetim reflekslerimizi nitelikli dönüşüm ve doğru kentleşme amaçları için kullanabileceğimizi farkettik. Edindiğimiz refleksler ile kentsel dönüşüm alanında hem birey hem de toplum için değer yaratıyoruz. Kentsel dönüşüm alanında değer kavramını tanımlarken, sürecin hukuken garanti altına alınmış olması, hakkın malikler için doğru tesis edilmiş olması, projelendirilecek çalışmanın piyasa koşullarına göre taraflar için gerçeklikten uzak koşullar barındırmaması, teknik süreçlerin mutlaka uzman ekiplerce kararlaştırılmış olması, parsel özelindeki kazanımların taraflarca adil bölüştürülmesi, ekonomik görünümdeki her gelişmeye projenin tamamlanma durumunun hazırlık planlamasının yapılmış olması gibi unsurlardan faydalanıyoruz. Değerler iklimine, mimari dokuyu koruyarak, malikler için sonuç alınabilirliği garanti altına alarak, afet dirençliliğini maksimize ederek, yerinde gereksinim modeliyle dönüşümü yöneterek, hakkın doğru tespitini mümkün kılarak ve tasaruf/ kazanım modelinin daima bu süreçlerin parçası kılarak bu başlık altında katkı vermeye hazırız.

DOĞA YAŞAMI VE TARIM

SANAYİ ALANLARI

Sanayi alanlarında bölgenin lojistik açıdan konumu, zemin etüdü, üretim veya idari ihtiyaca göre planlanan inşaat projelerine uygunluğu, çevre ve iklim ve afet koşullarına uygun biçimde planlanması, bölgenin genel doğal varlıklarının korunarak sürdürülebilir temalar ile var edilmesi sağlanmaktadır. Doğa ve çevrenin ilgili alana etkisine ek olarak, insan odaklı pozitif etki (istihdam, sosyal çevre vb) yaratılması ile kullanım amacı ve bölgeye özel, teknik & mimari çözümleri de ekleyerek hedeflenen tasarıma ulaşılmaktadır.

Sanayi yatırımcısına yalnızca imalat ve teknik içerikli değerler değil, insan odaklı bakış açısına sahip değerler kazandırıyoruz. Bahsi geçen konulardaki tüm hedefler, faaliyetlerden beklenen etkiyi ölçecek ve süreçleri sonuç odaklı olarak şekillendirecek nitelikte ve netlikte belirlenecektir. Yürütülen faaliyetlerin etkileri, yine veriye dayalı analizler ile düzenli olarak ölçülecek; sonuçlar ilgili paydaşların izlemesine açılarak doğal bir denetim mekanizması oluşturulacaktır. Sanayi ve teknoloji alanlarında yaşanan hızlı değişimler, uzun vadeli katı politikaların etkinliğini zayıflatmaktadır. Bu nedenle, uzun vadeli bakışta, planlamaların gelişmelere uyumunun sağlaması amaçlanmaktadır. Çalışan, sermaye sahibi, girişimci, araştırmacı, bilim insanı, kamu görevlileri ve tüketici dahil toplumun tüm bileşenlerini üretken, yeniliklere açık, kendini geliştiren, çalışkan, araştırmacı hale getirmek ve finansal açıdan güçlendirmek hedefimizdir.

Sanayi alanları için hukuki uzmanlıklar konusunu ayrıca ele alıyor ve önemsiyoruz. İlgili sanayi alanının hukuki durumu, hukuki incelemeler, yönetmelikler, teşvikler (bölge, vergi teşvikleri vb.), bölge özelinde hukuki kısıtlara ilişkin hususların denetlenmesi, sanayi alanına ilişkin sözleşmelerin tekniğe ve talebe uygun düzenlenmesi gibi süreçlerde faal olarak rol alınarak tasarruf ve kazanımlar yaratılmaktadır. Ülkelerin en önemli sermayesi, sürdürülebilir kalkınma ve gelişime öncülük edecek olan insandır. İnsan odaklı bakış açısına, çevre ve sanayi alanları eklendiğinde, çark dişlisi etkisi ile mükemmel bir uyum yakalanmaktadır. Bizler bu işleyişi korumaya ek olarak, değer ve değerler iklimi yaratmayı önceliyoruz.

UZMANLIK

Ticari faaliyetlerimizin tümünde olduğu gibi gayrimenkul, inşaat, kentsel dönüşüm, tarım, doğa yaşamı gibi alanlarda yürüttüğümüz ticari faaliyetlerde de daima liyakat ve uzmanlığı esas kabul ediyoruz. Söz konusu bu alanlar için toplum ortalamasına bakıldığında bilimsel gerçekliklerden ve objektif bilimlerden faydalanma oranının çok düşük hatta neredeyse hiç seviyesinde olduğunu görüyoruz. Oysa ki diğer ticari faaliyet alanlarına nazaran kentsel dönüşüm, gayrimenkul, inşaat, tarım gibi alanlara dair yürütülen faaliyetlerde bu bilimsel gerçeklikler ve uzmanlık desteklerinden faydalanıldığında yaratılan tasarruf/ kazanım çarpanının miktar olarak daha ciddi tutarlara tekabül ettiğini görebilmekteyiz. Bu alanlara dair tüm çalışmalarımızda bu kavramları sürecin temel yapı taşları olarak görüyor oluşumuzun bizler adına yarattığı kazanım ve tasarruflar ilham verici boyutta oldu. Söz konusu bu deneyimlerin hem bilinç hem de fiili anlamda toplum tabanına yayılabilmesi adına harekete geçtik. Uzmanlıklar bakımından değer kavramını tanımlarken, işin veya yatırımın türü fark etmeksizin her bir ilgili uzmanlık çerçevesinden değerlendirilmesi ve bu değerlendirmelerden hareketle sürecin ilerletilmesi ilerletilmesi değerlerini taşıyoruz. Değerler iklimine, hakkın tesisini mümkün kılarak, objektif gereklilikleri ortaya koyarak, uyuşmazlıklara çözümler sunarak, kent yaşamı ve mimari dokuya bağlı kalınmasını mümkün kılarak, piyasa koşullarının doğru saptanmasına ışık tutarak, optimum kullanım amacını ortaya koyarak, her bakımdan sonuç odaklılığa köprü olarak bu başlık altında katkı vermeye hazırız.

SEKTÖR VE TOPLUM

Uzun yolculukların ilk adımı atmakla başladığını kabul ederek, çalışmalar yürüttüğümüz her alanda ilgili sektörün gelişimi ve toplumun faydası adına çalışmalar yürütüyor olmayı ana amaçlarımızdan birisi olarak belirledik. Kentsel dönüşümün hukuki boyutu, gayrimenkul ve inşaat alanlarında teknik yaklaşımlara dair yaptığımız çalışmalar ve tarımın kalkınmasına yönelik yapılan çalışmaların destekleyicisi olarak pek çok mağduriyetin önüne geçmek ve çeşitli yaklaşımlar bakımından kazanımlar yaratmak mutluluğunu deneyimledik. Sektör ve toplum bakımından değer kavramını tanımlarken, doğru kentleşme ve çevrenin korunmasına dair faaliyetlerin parçası olarak hayata değer diyoruz, faaliyet yürüttüğümüz alanlara ilişkin üniversiteler ve gelişim faaliyetlerinin paydaşı olarak uzmanlaşmaya değer diyoruz, tüm çalışmalarımızda doğa ve sürdürülebilirliği esas almanın yanı sıra bu alandaki farkındalıkların iştirakçilerinden olarak doğaya değer diyoruz, hakkın tesis edilmesini temel prensiplerinden biri olarak çalışmalarında kabul etmiş bir bilinç ile hukuki düzenlemelere ve hakların toplumca bilinmesine katkı vererek yasalara değer diyoruz, dijitalleşen dünyaya ayak uydurmak ve inovatif yaklaşımı toplum tabanına yaymak üzere farkındalık çalışmalarında konumlanarak geleceğe değer diyoruz. Topluma değer, hazırız!

Bizimle İletişime Geçin

Formu doldurarak bize ulaşın, alanında uzman ekiplerimiz sizinle iletişime geçsin.

Bizi nereden fark ettiniz?(Gerekli)
Lütfen hangi kanaldan bize ulaştığınızı işaretleyiniz