%100

Afet Dirençliliği Katkısı

%50

Minimum Ek Değer Katkısı

Kentsel Dönüşüm ile Yaratılan Artı Değerler Açısından

Malikler Arasında

Teknik bakımdan; ilgili parsel için deprem dirençli kentler çerçevesinden gereksinimler ortaya konur, bölgenin mimari yapısına en uygun projelendirme yapılır, maliklerin hakları net saptanır, projenin tüm gereksinimleri ortaya konur, parselin bütün ihtiyaçları ve özel durumları ortaya konur, en doğru kullanım alanları var edilir, parselin en uygun amacına özgülenmesi sağlanır, yüklenici firma için teknik denetim yapılır ve kalan tüm teknik süreçler hak kaybına yol açmayacak şekilde, var ise ek kazanımlar yaratılacak biçimde yönetilir.

Malikler – Yüklenici Arasında

Teknik çerçeveden bakıldığında işin teknik şartnameye ve projeye uygun ilerleyişi, şantiye alanı denetimi, yapı kullanım izin belgesi ( iskana ) aykırılık teşkil edebilecek uygulamaların giderilmesi, uzun kullanım ömrü için kaba inşaat süreçlerinin denetimi, afet dirençlilik açısından zemin ve temel uygulamalarının kontrol edilmesi, yapı denetim firması ile iletişimin sürdürülmesi ve kalan tüm teknik süreçlerin garanti altına alınması bakımından uzmanlıklar ile değerler yaratılır.

Ayrıca yüklenici ile malikler arasındaki anlaşma tipine göre , işin ilerleyişi ile ödeme dengesinin takibi, yüklenicinin finansal durumu, proje devamlılığında maliklerin taşınmazları üzerindeki tasarrufları, yüklenicinin ekonomik ifa kabiliyeti, doğabilecek ayıp ve eksiklerin rayiçlerinin saptanması ve diğer tüm mali süreçler finansal uzmanlıklarca garanti altına alınarak değerler yaratılır.

Gayrimenkul ile Yaratılan Artı Değerler Açısından

İlgili gayrimenkule dair imar durumunun teknik olarak incelenmesi, kentsel dönüşüm alanlarına dair zemin etüdü ve dirençli kentleşme süreçlerine uygun biçimde denetimlerin derinlikli yapılması, taşkın yapı veya hisseli parsel gibi parselin münferit hareket etmesine engel oluşturacak teknik hususların denetlenmesi, afet dirençlilik denetiminin yapılması, parsel özelinde optimum teknik çözümlerin belirlenmesi, tevhid ve ifraz gibi çalışmalar ile gayrimenkulun dönüşüm çalışmalarının teknik olarak yürütülmesi, parsel özelinde projeler için en uygun mimari, statik, mekanik ve elektrik çözümlerin geliştirilmesi, teknik çerçevenin yalnızca yönetmelikler baz alınarak değil uluslararası tescilli kuruluşlar baz alınarak belirlenmesi, şehrin dokusunun ve mimari yapının korunmasına yönelik teknik denetimlerin yapılması, projelerin ekolojik dengeyi ve yeşili koruyabilmesi için teknik gereksinimlerin ortaya konması, tarım alanlarının korunmasına yönelik teknik gereksinimlerin parsel özelinde ortaya konması, doğa yaşam teması ile doğal çevrenin korunması entegrasyonunun teknik olarak planlanması ve gayrimenkul ile ilişkili bütün süreçlerin teknik çerçeveden yorumlanması ile tasarruf ve kazanımlar yaratılır.

Sermaye Yatırımlarına Yönelik Yaratılan Artı Değerler Açısından

Sermayenin gayrimenkul yatırım yönlü kullanılmasında teknik uzmanlıklardan faydalanılarak gayrimenkule dair imar durumunun teknik olarak incelenmesi, kentsel dönüşüm alanlarına dair zemin etüdü ve dirençli kentleşme süreçlerine uygun biçimde denetimlerin derinlikli yapılması, taşkın yapı veya hisseli parsel gibi parselin münferit hareket etmesine engel oluşturacak teknik hususların denetlenmesi, afet dirençlilik denetiminin yapılması, parsel özelinde optimum teknik çözümlerin belirlenmesi, tevhid ve ifraz gibi çalışmalar ile gayrimenkulun dönüşüm çalışmalarının teknik olarak yürütülmesi, parsel özelinde projeler için en uygun mimari, statik, mekanik ve elektrik çözümlerin geliştirilmesi, teknik çerçevenin yalnızca yönetmelikler baz alınarak değil uluslararası tescilli kuruluşlar baz alınarak belirlenmesi, şehrin dokusunun ve mimari yapının korunmasına yönelik teknik denetimlerin yapılması, projelerin ekolojik dengeyi ve yeşili koruyabilmesi için teknik gereksinimlerin ortaya konması, tarım alanlarının korunmasına yönelik teknik gereksinimlerin parsel özelinde ortaya konması, doğa yaşam teması ile doğal çevrenin korunması entegrasyonunun teknik olarak planlanması ve gayrimenkul ile ilişkili bütün süreçlerin teknik çerçeveden yorumlanması ile tasarruf ve kazanımlar yaratılır.

Sermayenin proje ortaklıkları yönlü kullanılmasında teknik uzmanlıklardan faydalanılarak projenin teknik bakımdan yorumlanması, afet dirençliliğinin saptanması, doğa ve iklim koşullarına uygunluğu, kullanım ömrü, mimari dokuya ve bölgeye uyumluluğu, proje bütününün teknik koşullarının irdelenmesi, ortak ve özgülenmiş alanların teknik incelemesi, inşa süreçlerinin teknik olarak denetlenmesi ve projenin teknik gereksinimlerinin uluslararası standartlar üzerinden değerlendirilmesi gibi süreçlerde faal olarak rol alınarak tasarruf ve kazanımlar yaratılmaktadır.

Sermayenin tarım alanlarının satın alınması veya işletilmesi yatırım yönlü kullanılmasında teknik uzmanlıklardan faydalanılarak en doğru ve verimli mahsul çalışmalarının yapılması, alanın tarım verimliliğinin arttırılması, yetiştirme süreçlerinin organik ve saf biçimde yürütülmesinin sağlanması, ürün yetiştirme süreçlerinde alanın doğru tanınması ve ürün yetiştirme periyotlarının doğru yönetilmesi, yetiştiricilik faaliyetlerinin bölgeye göre nitelikli biçimde yapılması, sulama ve gübreleme sistemlerinin en verimli biçimde planlanması, yetiştiricilik süreçlerinde doğru araç ve gereçlerin kullanımının sağlanması, depolama ve uzun kullanım ömrü hesaplamalarının yapılması ve bölgenin genel bütüncül ürün yapısının korunması gibi süreçlerde faal olarak rol alınarak tasarruf ve kazanımlar yaratılmaktadır.

Sermayenin sanayi alanı olarak veya işletilmesi yatırım yönlü kullanılmasında teknik uzmanlıklardan faydalanılarak lojistik,otomotiv ve seri üretim uygulamalarına uygun ticari alanlarının planlanması, afet riskleri ve iklim koşullarına dirençli biçimde planlamaların yapılması, bölgenin genel doğal varlıklarının korunması, yapıların yeşil ve sürdürülebilirlik temaları ile var edilmesi, doğaya uygun ve çevre dostu entegrasyonunun optimum biçimde yapılması, var edilen çalışma alanının bölgenin doğal koşullarına pozitif etki yaratması planlamalarının yapılması, bölgeye özel mimari ve teknik çözümlerin geliştirilmesi, canlı varlıklar ve bölge habitatına olumlu etki yaratacak eklentilerin planlanması gibi süreçlerde faal olarak rol alınarak tasarruf ve kazanımlar yaratılmaktadır.

Tarım Alanları ile Yaratılan Artı Değerler Açısından

Tarım alanlarının teknik uzmanlıklar ile desteklenerek alanın doğru tanınması ve ürün yetiştirme periyotlarının doğru yönetilmesi, yetiştiricilik faaliyetlerinin bölgeye göre nitelikli biçimde yapılması, sulama ve gübreleme sistemlerinin en verimli biçimde planlanması, yetiştiricilik süreçlerinde doğru araç ve gereçlerin kullanımının sağlanması, depolama ve uzun kullanım ömrü hesaplamalarının yapılması ve bölgenin genel bütüncül ürün yapısının korunması gibi süreçlerde faal olarak rol alınarak tasarruf ve kazanımlar yaratılmaktadır.

Doğa Yaşamı ile Yaratılan Artı Değerler Açısından

Doğa yaşam alanları için teknik uzmanlıklardan faydalanılarak çevre ve iklim koşullarına uygun yaşam alanlarının planlanması, afet riskleri ve iklim koşullarına dirençli biçimde planlamaların yapılması, bölgenin genel doğal varlıklarının korunması, yapıların yeşil ve sürdürülebilirlik temaları ile var edilmesi, doğa – yaşam entegrasyonunun optimum biçimde yapılması, var edilen yaşam alanının bölgenin doğal koşullarına pozitif etki yaratması planlamalarının yapılması, bölgeye özel mimari ve teknik çözümlerin geliştirilmesi, canlı varlıklar ve bölge habitatına olumlu etki yaratacak eklentilerin planlanması gibi süreçlerde faal olarak rol alınarak tasarruf ve kazanımlar yaratılmaktadır.

Artı Bilgi

İnşaat, kentsel dönüşüm, sermaye değerleme, tarım arazileri, doğa yaşamı alanlarındaki süreçlere dair merak ettiklerinizi hukukçularımzın kaleminden öğrenebilirsiniz.

Bizimle İletişime Geçin

Formu doldurarak bize ulaşın, alanında uzman ekiplerimiz sizinle iletişime geçsin.

Bizi nereden fark ettiniz?(Gerekli)
Lütfen hangi kanaldan bize ulaştığınızı işaretleyiniz