%100

Potansiyel Kazanımların Korunması

%100

Hizmet Niteliklerinin Hukuki Garanti Altına Alınması

Kentsel Dönüşüm ile Yaratılan Artı Değerler Açısından

Malikler Arasında

Yüklenici ile yapılacak sözleşmenin detaylarının kararlaştırılması ve yıkım ile alanın yükleniciye teslim zamanına değin malikler arasındaki bütün süreçler platformca hukuki olarak güvence altına alınır. Böylece malikler hukuki çerçeveden kat malikleri kurulu toplantısını usulüne uygun yapar, usüle uygun karar alınır, paylaşımlar hukuki sınırlandırmalar çerçevesinde olur, yüklenici ile yapılacak sözleşme kapsamlı biçimde hazırlanır, arsa payı kat karşılığı inşaat sözleşmesinin tüm maliklerin haklarını doğru temsil edecek biçimde oluşturulması sağlanır, azınlık var ise süreçlerinin doğru yönetilmesine aracılık edilir ve kalan tüm süreçler uyuşmazlık doğurmayacak biçimde çözümlenir.

Malikler – Yüklenici Arasında

Malikler arası sürecin bir parçası olan, aday yüklenicinin hukuki denetiminin sağlanmış olmasının ardından bu evreye geçilir. Ardından sözleşme kurulma süreci ve imal edilişi genelinde yüklenici ile malikler arasındaki hukuki uzmanlık bakımından bütün süreçlerde degerse.com tasarruflar ve kazanımlar bakımından aktif olup, her bakımdan değer yaratır.

Sözleşme süreçlerinde kurulan sözleşmenin mevcut durum açısından anlaşma koşularını hukuken garanti altına almış olması, doğabilecek kazanımlara tarafların ortak edilmesi ve doğabilecek uyuşmazlıklara karşın taraflara hak tanınabilmesi ve işin tamamlanmasının garanti altına alınmasına yönelik düzenlemeler yapılması gibi değerleri hukuki uzmanlık desteği ile sağlar.

Yüklenicinin ifaya başlaması ve projenin devamında ise yapı kullanım izin belgesinin (iskan) alınması ve sürecin hukuken buna uygun ilerlemesi, yönetim planının hakkın tesisine uygun hazırlanması, kat irtifaklarının kurulması, cezai şart, diğer sözleşme yükümlülüklerinin hukuki takibi ve kalan tüm detaylar bakımından hukuki uzmanlıklarca değer yaratılır.

Gayrimenkul ile Yaratılan Artı Değerler Açısından

Gayrimenkule dair süreçlerin hukuki bakımdan uzmanlıklarca yorumlanmakta ve süreçte bu objektif esasların aktif kullanımı tasarruf ve kazanımlar yaratmaktadır.

İlgili gayrimenkule dair hukuki statünün net saptanması, ipotek ve şerhlerin denetlenmesi, gayrimenkulun ait olduğu parsele ait imar ve yönetmeliklerin hukuki çerçeveden incelenmesi, imar vasfına göre gayrimenkulun hukuki durumunun irdelenmesi, riskli alanların dönüştürülmesi, sit alanları, ticaret alanları veya tarım alanlarına özgü özel durumlar gibi parsel özelinde özgün hukuki değerlendirmelerin yapılması, tevhid ve ifraz gibi süreçlerin hukuki gereksinimlerinin karşılanması, tapunun hisse ve tescile uygunluk denetiminin yapılması gibi tüm süreçlerde hukuki uzmanlıklar faal kullanılarak tasarruf veya kazanımlar yaratılır.

Sermaye Yatırımlarına Yönelik Yaratılan Artı Değerler Açısından

Sermaye yatırımlarına dair süreçlerin hukuki bakımdan uzmanlıklarca yorumlanması ve süreçte bu objektif esasların aktif kullanımı tasarruf ve kazanımlar yaratmaktadır.

Sermaye yatırım süreçlerinde hukuki uzmanlıklardan faydalanılarak yapılan gayrimenkul satın alma, proje ortaklığı, tarım alanlarının satın alınması veya işletme, doğa yaşam konseptlerine dahil olmak veya işletme, ticari alan satın alma veya işletme hakkı gibi yatırımlar kazanım ve tasarruflar yaratır.

Sermayenin gayrimenkul yatırım yönü kullanılmasında hukuki statünün net saptanması, ipotek ve şerhlerin denetlenmesi, gayrimenkulun ait olduğu parsele ait imar ve yönetmeliklerin hukuki çerçeveden incelenmesi, imar vasfına göre gayrimenkulun hukuki durumunun irdelenmesi, riskli alanların dönüştürülmesi, sit alanları, ticari alanları veya tarım alanlarına özgü özel durumlar gibi parsel özelinde özgün hukuki değerlendirmelerin yapılması, tevhid ve ifraz gibi süreçlerin hukuki gereksinimlerinin karşılanması, tapunun hisse ve tescile uygunluk denetiminin yapılması gibi tüm süreçlerde hukuki uzmanlıklar faal kullanılarak tasarruf veya kazanımlar yaratılır.

Proje ortaklıklarının hukuki uzmanlıklar ile desteklenerek hakların taraflar için net olarak ortaya konması, hukuki olarak garanti altına alınması, tescil ve hisse bakımından tapu kaydına güven ilkesinin süreçlerde aktif kullanılması, ortaklığın sonuç alınabilir ve sürdürülebilirliğinin sözleşme ve yasal dayanaklarla garanti altına alınması, taraflar arasında uyuşmazlıkları önleyici hukuki tedbirlerin alınması ve kazanımların resmi süreçler yürütülerek taraflara ulaştırması gibi kazanım ve tasarruflar yaratılır.

Tarım alanlarının satın alınması veya işletilmesi süreçlerinin hukuki uzmanlıklar ile desteklenerek ilgili tarım alanının hukuki durumu, alana dair devlet teşvikleri, yönetmelikler, tarım alanına dair şerh ve ipotek denetimlerinin yapılması, bölge özelinde kısıtlama ve tarımın kalkındırılmasına yönelik hukuki kısıtlara ilişkin hususların denetlenmesi, ihracat ve iç pazar arz / talep çalışmalarında faal bulunulması, mahsül veya cins değişikliğine yönelik çalışmaların yürütülmesi, yurtdışı tarım alanlarının kullanımı veya yurtiçi tarım alanlarının yabancıların işletmesine verilmesine yönelik çalışmalarda faal bulunulması, işletmeci ile tarım alanı maliki arasındaki hak ve kazanımların korunması, işletmecinin ihracat ve iç pazar arz/ talep çalışmalarında faal bulunulması, işletmecinin mahsulüne yönelik teşvik, kredi ve asgari koşulların saptanması gibi süreçlerde faal olarak rol alınarak tasarruf ve kazanımlar yaratılmaktadır.

Sanayi alanlarının satın alınması veya işletilmesi süreçlerinin hukuki uzmanlıklar ile desteklenerek ilgili alan özelinde ticaret alanının kullanım bakımından hukuki durumu ve kısıtlarının ortaya konması, bölgesel kısıt ve izinlerin saptanması, satın alınan ticaret alanına yönelik arz/ talep çalışmalarının yönetilmesi, gerektiği durumda ihracat ve iç pazar süreçlerinin hukuki çerçevede organize edilmesi, işletme süreçlerinde işletmeci/ malik arasındaki hukuki süreçlerin organize edilmesi, işletmeci ve malik için sınır ve hakların net ortaya konması, işletmecinin ihracat ve iç pazar süreçlerinin hukuki bakımdan organize edilmesi, işletmeciliğin kısıt ve alanlarının hukuki durumunun ortaya konması, işletmecinin üretimine veya çalışma alanına yönelik teşvik, kredi ve asgari koşulların saptanması gibi süreçlerde faal olarak rol alınarak tasarruf ve kazanımlar yaratılmaktadır.

Tarım Alanları ile Yaratılan Artı Değerler Açısından

Tarım alanlarının hukuki uzmanlıklar ile desteklenerek ilgili tarım alanının hukuki durumu, alana dair devlet teşvikleri , yönetmelikler, tarım alanına dair şerh ve ipotek denetimlerinin yapılması, bölge özelinde kısıtlama ve tarımın kalkındırılmasına yönelik hukuki kısıtlara ilişkin hususların denetlenmesi, ihracat ve iç pazar arz / talep çalışmalarında faal bulunulması,işletmeci ile tarım alanı maliki arasındaki hak ve kazanımların korunması, işletmecinin ihracat ve iç pazar arz/ talep çalışmalarında faal bulunulması, işletmecinin mahsulüne yönelik teşvik, kredi ve asgari koşulların saptanması gibi süreçlerde faal olarak rol alınarak tasarruf ve kazanımlar yaratılmaktadır.

Doğa Yaşamı ile Yaratılan Artı Değerler Açısından

Doğa yaşam alanları için hukuki uzmanlıklardan faydalanılarak ilgili doğa yaşam alanının hukuki durumu, alana dair hukuki incelemeler, yönetmelikler, bölge özelinde hukuki kısıtlara ilişkin hususların denetlenmesi, doğa yaşam alanına ilişkin sözleşmelerin işin tekniğine uygun düzenlenmesi gibi süreçlerde faal olarak rol alınarak tasarruf ve kazanımlar yaratılmaktadır.

Uzmanlıklar ile Yaratılan Artı Değerler Açısından

Gayrimenkul, sermaye, tarım, doğa yaşamı, sanayi alanları, kentsel dönüşüm süreçleri gibi ana hizmet başlıklarında ‘’ uzmanlıkların ‘’ temel teşkil etmesine ek olarak uzmanlıklar başlı başına platformumuz bünyesinde ek olarak hizmet kapsamında işin fiili yapılması dışında da yer almaktadır. Bu uzmanlık destekleri sayesinde gayrimenkul, sermaye, tarım, doğa yaşamı, sanayi alanları, kentsel dönüşüm süreçlerini üçüncü kişiler üzerinden veya fiilen danışanların kendi yürüttükleri çalışmalarda sürecin tasarruflar ve kazanımların korunarak değerler yaratılabilmesi adına nasıl yönetilmesi gerektiğine dair bütün yönleriyle uzmanlık desteği verilir. Bu uzmanlıklar süreçlere dair tasarruf ve kazanımları hukuki bakımdan garanti altına alır. Bu çalışmalar sayesinde süreçlerin belirli periyotları veya bütünü için platformumuzun temsil veya fiili yetkilendirmesi ile beraber bir parçası olması danışanlarımız için tasarruf, kazanım ve nitelikli işlerin var edilmesi gibi değerler yaratmaktadır.

Artı Bilgi

İnşaat, kentsel dönüşüm, sermaye değerleme, tarım arazileri, doğa yaşamı alanlarındaki süreçlere dair merak ettiklerinizi hukukçularımzın kaleminden öğrenebilirsiniz.

Bizimle İletişime Geçin

Formu doldurarak bize ulaşın, alanında uzman ekiplerimiz sizinle iletişime geçsin.

Bizi nereden fark ettiniz?(Gerekli)
Lütfen hangi kanaldan bize ulaştığınızı işaretleyiniz